Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z konání výroční členské schůze

faeb83841b_101469571_t1.jpgSPOLEK TRÁVNÍK A NADĚJE

article preview

 

Zápis z jednání výroční členské schůze Spolku Trávník a Naděje

z 15. srpna 2020.

 

 1. Zahájení a přivítání hostů: p. Rutar

 

Delegace  Města Cvikova:                                                                      

Starosta          p. JUDr   Jaroslav Švehla

Místostarosta p. Petr Vrabec

                       pí  Lucie Kolbabová - referent životního prostředí

                         p. Ing.Radek Krátký - vedoucí technické skupiny SMC                           

 

Osadní výbor v Trávníku a Naději:

                                pí  M.Solloch - omluvena  

 

Program výroční členské schůze:

 1. Zahájení a přivítání hostů. (schůzi řídil p. Rutar)
 2. Zpráva předsedy o činnosti Rady Spolku za období r. 2019- r.2020 (p. Stanislav)
 3. Vystoupení zástupců Města Cvikova
 4.  Diskuze
 5. Zpráva o hospodaření (pí Švecová)
 6. Zpráva Kontrolní a revizní komise (pí Bělohlávková)
 7. Volby Rady a Kontrolní a revizní komise na nové volební období r.2020-r.2024
 8. Usnesení VČS

K programu schůze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu. Schůze byla usnášení schopná.

 

2.  Zpráva předsedy o činnosti Rady Spolku za období r. 2019-r.2020

(p. Stanislav)

-v úvodu shrnul stav možností činnosti Rady v době karantény Covid-19. Poukázal na dodržování omezeného cestování mezi Prahou a Cvikovem.

- Rada zahájila svojí činnost již po minulé VČS:

1. rada 21.září 2019.

- projednala Usnesení VČS ze 17.8.2019

- poznatky ze společné obhlídky p. starosty, p. místostarosty, p. Stanislava, p. Rutara a p. za

osadní výbor. Ukázalo se, že v realizaci některých oprav a úprav komunikací a jejich

odvodnění naráží na vlastnická práva majitelů pozemků. Obec tím realizuje jen takové

úpravy a opravy, které leží na pozemcích obce.

 • Některé požadavky z diskuze na minulé VČS ještě nebyly provedeny ( škarpa v Naději),

Naopak SMC provedli opravy cest na trávnické stráni, těžce poškozenou cestu z otočky směrem na Trávnicý vrch a cestu nad Zámečkem. Naválcovanou drtí byla takéopravena cesta v Naději směrem do Antonínova úolí.

            2. rada 11. 7. 2020.

                  -  Organizační záležitosti a příprava jednání u p. starosty.

                  -  pí Solloch informovala radu o aktivitách osadního výboru. Osadní výbor připomínkoval 

                     záměr OÚ na vypracování projektové dokumentace rekonstrukcí silniček v Trávníku,

                     Naději a Hamru. Včetně nového osvětlení. Povodí Ohře započalo s rekonstrukcí stezky

                     z Hamru, podél potoka na přehradu.

 

 

3. rada1.8.2020

-informace návštěvě u p. starosty. Účast p.Stanislav, pí Solloch, p. Rutar,

Dohodnut termín konání VČS na 15. Srpen od 10. hod v chatě Jablonexu.

 • Informace o zadání projektu na rekonstrukci silničky Trávník-Naděje-Hamr, ovlivněné finančními  problémy města po karanténě.
 • Program a VČS, administrativní a technické zajištění schůze
 • Rada byla seznámena s průběhem a s výsledky zjišťování příčin nadměrného dopravního zatížení centra Trávníku vysokým počtem projíždějících vozidel. Současně také s  výsledky měření rychlostí vozidel kolem domu č. 25, v obou směrech.

Ve svém vystoupení p. Stanislav s těmito výsledky seznámil i VČS a upozornil p. starostu, že Rada doporučila zaslat písemnou informaci o průběhu měření, o výsledcích a návrzích řešení na zlepšení tohoto stavu Radě Zastupitelstva Města Cvikova.

( V této části p. starosta vysvětlil, že místo měření určuje dopravní inspektorát Č.Lípa, také uvedl, že okresní dopravní orgán nepodporuje zahušťování silničního značení. Odmítá možnost snížení rychlosti na 30km/h, jako zpomalování dopravy.)

 • Příprava voleb Rady a KRK na nové volební období.

 

 

          3. Vystoupení p. starosty.

 • Úvodem ještě doplnil připomínky k dopravní situaci v Trávníku, že bude častěji posílat strážníky s radarem měřit průjezdy v místech zvýšeného dopravního zatížení, v možnostech stavu MěPo.
 • Místní oddělení Státní policie již funguje v rekonstruované služebně.
 • Usiluje o záměr společného měření rychlostí MěPo a StPo, a aby MěPo měla snadnější možnost určit místa pro měření.
 • Město odložilo všechny investiční akce v předpokladu značného snížení příjmů z daní v důsledku Covid-19.
 • Proto má v úmyslu použít levnější metodu asfaltového nástřiku na opravu silničky od trafostanice do dolního Trávníku v příštím roce.
 • Obdobně bude řešeno i modernější osvětlení silnice z Hamru do Naděje použitím 3 lamp vyráběných firmou v Č. Lípě.
 • Krátce informoval o obhlídce v Trávníku provedené společně s pí Solloch. Záměr rekonstrukce silnice na Hamr bude zatím řešen pořízením projektové dokumentace. K tomu budou využity fin. prostředky Ministerstva pro místní rozvoj. Jednalo by se o položení nového živičného koberce na stávající podklad.
 • Vyčištění škarp je v řešení s Krajskou správou. (Informoval p. místostarosta Vrabec)
 • Řešení náhlých problémů řeší v součinnosti s osadním výborem, doporučuje přímý telefonní kontakt na starostu, nebo místostarostu tak aby se urychlilo přímé řešení problémů.

 

 

    4.    Diskuze

                  -   prořez křoví kolem silnice do Cvikova  (p. Procházka- pí Kolbabová upozornila, že   

                      prořez bude až po vegetačním období.

 • k připomínkovému řízení k projektové dokumentaci rekonstrukce budou přizváni lidé z místa. (OsVý)
 • stížnost na bezohledný způsob jízdy tzv. malých popelářů v Naději (pí Fišerová, pí Soudilová)  - p. starosta vyzval k rychlému telefonnímu oznámení takového jednání.
 • Došlo k ukončení činnosti firmy blogu našeho Zpravodaje Trávník a Naděje. Nový Zpravodaj bude aktivován co nejdříve. Jeho náplň se také více zaměří na praktické informace pro členy spolku.

 

 

 

    5. Zpráva o hospodaření Spolku a návrh rozpočtu. (pí Švecová)

 

K 15. 8. 2020 má Spolek 46 členů (zastupují 46 domů-chalup)

          Za uplynulé období:

          Příjmy činily: 2 150 Kč

          Výdaje činily:   103 Kč

          Stav pokladny: 15889 Kč

          

V inventáři byl proveden odpis vertikutátoru pro neopravitelnou závadu přesahující cenu nového stroje.

 

          Návrh rozpočtu:  drobné vydání     ……   1000Kč

                                      společenské akce ……   3000Kč

                                      dokoupení inventáře….10000Kč

                                       celkem ……………… 14000Kč    

 

 

    4.    Zpráva Kontrolní a revizní komise. (pí Bělohlávková omluvena, přečetl p. Stanislav)

Kontrolní a revizní komise ověřila, že Spolek má 46 členů, z nichž uhradilo příspěvky na činnost 43 členů. Zbylí členové budou vyzváni k doplacení. Veškeré příjmy Spolku jsou pouze z těchto příspěvků.

Výdaje tvoří pouze 103 Kč za kancelářské prostředky a tiskové kopie.

Kontrolní a revizní komise proto doporučuje schválení zpráv o činnosti a hospodaření spolku.

Zpráva Kontrolní a revizní komise je součástí tohoto zápisu.

 

 1. Usnesení výroční členské schůze a závěr

                    

                    Výroční členská schůze Spolku

                   Bere na vědomí:

 1.  Zprávu o činnosti Rady Spolku v době od poslední členské schůze za období r. 2019 - r. 2020.
 2.  Zprávu o pokladní hotovosti a čerpání rozpočtu za uplynulé období a stavu placení členských příspěvků a informace o půjčování a stavu inventáře půjčovny.
 3.  Zprávu Kontrolní a revizní komise

 

                     Schvaluje:

 1. Návrh rozpočtu Spolku na období r. 2020 - r. 2021.

                                      drobné vydání    ………………… 1000 Kč

                                      společenské akce ………………... 3000 Kč

                                      dokoupení inventáře až do výše…10000 Kč

                                       celkem ………………………….14000 Kč    

 

 1. Návrh Rady na stanovení členských příspěvků na období r. 2020-2021 ve výši 50 Kč.

 

                   Volí na funkční období r. 2020 – r.2024:

 

                    Radu Spolku ve složení:

                    Stanislav Vít, Rutar  Pavel, Švecová Vladimíra, Fišerová Jitka, Martina Solloch, Procházka David,

                    Vyroubal Karel

 

                    Kontrolní a revizní komisi ve složení:

                   Bělohlávková Blanka, Lišková Jitka, Ullrich Milan

 

Ukládá:

 

                  Radě Spolku a Kontrolní a revizní komisi:

 

  -  Projednat Zápis a Přílohu z diskuze se starostou Obce Cvikov.

   (do 31. 10. 2020)

- Aktivitu Spolku koordinovat s Osadním výborem, především při přípravě společenských

aktivit Spolku a OsVý. v Trávníku a Naději.

                     -  Zřídit nový blog Zpravodaje Trávník a Naděje

                     -  Doplnit inventář spolku dle připomínek z VCS. Zlepšit evidenci výpůjček.

                     -  Odeslat Radě Zastupitelstva města Cvikova informaci o stavu zvýšení dopravní zátěže centra 

                        Trávníku u domu č.25.

 

Doporučuje:

 

Členům Spolku pomáhat realizovat připravované akce Spolku, rozšiřovat informace o jejich konání ve veřejnosti v Trávníku a Naději.

Poskytovat Radě Spolku náměty na možné zlepšování životního prostředí v Trávníku a Naději.

Více využívat možnosti Půjčovny technického inventáře.

 

 

     

V  Trávníku 15. srpna 2020                                                            Vít Stanislav

                                                                                                     předseda Spolku v.r.

                                                                                                         

Zapsal: V. Stanislav

 

 

Zápis projednán Radou Spolku 22. srpna. 2020.